A sütik igyekeznek minél kényelmesebbé tenni a böngészést. Az "Elfogadom" gombra kattintva elfogadhatja a használatukat, a "Beállítások módosítása" feliratra kattintva pedig beállíthatja, hogy milyen sütiket szeretne engedélyezni. Bővebb információ az adatkezelési tájékoztatóban.

Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Kärcher Termékek Garanciája

A a háztartási gépekre 2 éves garanciát, az ipari gépekre 1 év + 6 hónap meghosszabbított garanciát vállal anyag- és gyártási hibák esetére, amennyiben a berendezéseket a rendelkezéseknek megfelelően használja. Kérjük, ne feledje, hogy garanciaigényét csak akkor tudja érvényesíteni, ha megőrizte a vásárlási bizonylatot, és garanciakérelmét is csatolta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garancia meghosszabbítás ipari gépekhez

Regisztrálja új szerzeményét a vételtől számított 6 héten belül, és hosszabbítsa meg a garanciát 6 hónappal. Így 18 hónapos garanciát kaphat!

Garancia meghosszabbítás - Regisztráció

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garanciahosszabbítás: Szivattyúk Garanciahosszabbítása

Regisztráljon, és hosszabbítsa meg garanciáját 5 évre.

A garanciahosszabbítás a P 2 Garden, BP 3 Garden, BP 3 Garden Set Plus, BP 4 Garden Set, BP 3 Home & Garden, BP 4 Home & Garden eco!ogic, BP 5 Home & Garden, BP 7 Home & Garden eco!ogic szivattyúkra is vonatkozik¹. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak az itt felsorolt berendezések esetében lehetséges igénybe venni a garanciahosszabbítást.

Kérjük, nyomtassa ki a garanciaigazolást, hogy garanciális javítás esetén hivatkozhasson rá. Ezt e-mailen küldjük majd vissza Önnek. A garancia csak az eredeti vásárlási bizonylattal együtt érvényes.

Megjegyzés: A regisztráció csak a vásárlást követő 3 hónapon belül lehetséges!

Szivattyúk Garanciahosszabbítása - Adatlap

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük, vegye figyelembe, hogy garanciája megszűnik, ha:

Berendezését nem rendeltetésszerűen használja, pl. Home & Garden gépét ipari célra alkalmazza,

Ha a garanciális időn belül felnyitja a berendezést, hogy saját javítást végezzen rajta.

Általános garanciális feltételek

1- .X típusú Y  gyártási számú Z Cikkszámú termékre az eladó a termék használata során kiderülő rejtett, az átadás előtt keletkezett anyag- vagy gyártási hibáira a vásárlás, illetve a termék vevő részére történő átadása napjától számított – HÁZTARTÁSI gép esetén 24 hónapig, IPARI gép esetén 12 hónapig – terjedő jótállást vállal. A 151/2003.(1X.22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében tartós fogyasztási cikkekre a kötelező jótállás időtartama egy év (12 hónap), de a gyártó, illetve a forgalmazó ennél többet is vállalhat. A gyártó berendezéseinek műszaki színvonala, megbízhatósága lehetővé teszi a 24 hónapos jótállási határidő vállalását háztartási gép esetén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 151/2003.(1X22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében a fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár! 2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jótállás a vevő jogszabályból eredő jogait nem érinti. A vevőt ennek megfelelően megilletik a Ptk.-ban foglalt kellék- és termékSZavatossági, kártérítési jogok, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján biztosított jogok.

3. A termék gyártója: Alfred Kärcher GmbH. D–71349 Winnenden, Postfach 800

4. A termék importálója és forgalmazója.

Kärcher Hungária Kft. 2051 Biatorbágy,Tormásrét út 2. Tel:23530-640. Fax:23530-341

7. A termék főbb alkatrésze: MOTOR.

8. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET A JÓTÁLLÁSTVÁLLALÓCSAK AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉNEK HITELT ERDEMLO IGAZOLASA (pl. általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott, dátummal és bélyegzővel ellátott számla vagy nyugta) ESETEN POTOL.

9. Figyelem! A vevő követelje meg a vásárlás, illetve a termék átadása napjának feltüntetését és az eladó szerv pecsétjét az eladó szerv részére előírt rovatban és a jótállási szelvényen. Nem érvényesíthető a jótállás, ha a terméken Szereplő gyártási szám nem egyezik meg a jótállási szelvényen szereplő gyártási számmal. Szabálytalanul kiállított vagy kiadott jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a KERESKEDŐT terheli!

10. A jótállási jegy alapján a jótállási időn belüli, Magyarország területén, valamint Magyarország területén kívül történő használat következtében felmerült meghibásodás esetén, a vevő választása szerint: – díjmentes javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a meghibásodás súlyát és a jótállási jog teljesítésével a vevőnek okozott érdeksérelmet, az eladó a Ptk. 6:159. (2) bekezdés a) pontja értelmében nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, ha a vevő a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, – ha a vevő javítást kér, a javítás során kicserélt hibás alkatrészek az eladó tulajdonába kerülnek.

11. Javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – az eladó megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Az eladó kijelenti, hogy törekedik arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

12. Vevő arányos árleszállítást igényelhet, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy – a termék tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve nem tudja vállalni, vagy ha a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

13. A vevő a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

14. A FOGYASZTÓ köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelentést tenni valamely kijelölt szakszervizben. A közlés késedelméből erdő kárért a fogyasztó felelős.

15. A termék kijavítása esetén a jótállási időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a terméket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A terméknek, vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetében a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) termék (vagy annak kicseréléssel/kijavítással érintett része) tekintetében újrakezdődik. Ezt a rendelkezést alkalmazzuk abban az esetben is, ha a modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.

16. A jótállásra kötelezett (azaz az eladó) a jótállás időtartama alatt a felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

17. Fogyasztói jogvita esetén a vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

18. A jótállási jegyen a vevő által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy aláírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Tájékoztatjuk, hogy a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vevő részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

19.a) Ha termék HÁZTARTÁSI célra készült, az ettől eltérő alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melynek oka a termék vevő részére való átadását követően lépett fel, így a nem rendeltetésszerű használatból eredő és a természetes elhasználódásból eredő, külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okozta meghibásodásokra sem!

19.b) Ha termék IPARI célra készült, az ettől eltérő (pl. nagyipari, 3 műszakban, folyamatos üzemben történő) alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melynek oka a termék vevő részére való átadását követően lépett fel, így a nem rendeltetésszerű használatból eredő és a természetes elhasználódásból eredő, külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okozta meghibásodásokra seml

Nem tartozik jótállás alá a hiba

Ha a meghibásodást nem megfelelő használat/túlterhelés okozta ha a meghibásodást az előírt karbantartás elmulasztása vagy szakszerűtlen javítás okozta ha a meghibásodást helytelen tárolás, elemi kár okozta.

A fenti okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a FOGYASZTÓT terheli!

20. Jótállási javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetik a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizek.

21. A jótállási javítást a jótállási jegy első oldalán feltüntetett szakszervizek végzik. A vevő a javítási igényét az eladónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizeknél közvetlenül is bejelentheti. Az eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a vevő rendelkezésére bocsátani. Ha a vevő kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles az eladót haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A szakszerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Az eladó, illetve a szakszerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

22. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

 

Árukereső.hu Árukereső.hu
Olcsóbbat.hu Olcsóbbat.hu – Spórolni tudni kell
Árukereső.hu